EGYEDI FEJELSZTÉSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Corincloud, Corinmail által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Rendszerek használatára vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltatók egyedi munkáira/megbízásaira vonatkozó feltételeket.


Szolgáltatók:  Corincloud fiókkal szerződött partenerek közös ASZF-e, akik közös szerződése jelen ASZF. A corincloud fiók szolgáltatóit alábbi URL alatt tekintheted meg: http://www.corincloud.com/kapcsolat  valamint garanciákra tekintve felelősséget vállal a rendszert tulajdonló anyacég is. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben egyszeri megbízási díjra született külön szerződés, ebben az esetben az kerül érvényesítésre.

 

Szerződő felek

Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, Használó, Fiókkezelő, Felhasználó, Igénybe vevő, Bérlő.
Ha mind a magán Megrendelőkre és mind az üzleti Megrendelőkre vonatkozó szabályt rögzít az ÁSZF, akkor a Megrendelőre vonatkozó szabály kiterjed mind a magán- és üzleti Megrendelőkre (továbbiakban együttesen: Megrendelő).Magán vagy Üzleti Megrendelőnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli vagy kívüli célból köti a Szolgáltatóval a szerződést. Üzleti Megrendelőnek minősül a betéti társaság (Bt), közkereseti társaság (Kkt), korlátolt felelősségű társaság (Kft), részvénytársaság (Zrt, és a Nyrt). Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány, az állami vállalat, az egyéb állami költségvetési gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes
jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, és az erdőbirtokossági társulat. Üzleti Megrendelőnek minősül az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, végrehajtói iroda, közjegyző, közjegyzői iroda, továbbá az egyéni vállalkozó.

Az Üzleti Megrendelővel a Szolgáltató akkor köt Szolgáltatási szerződést, ha a nevében eljáró személy jogosult az üzleti Megrendelő törvényes képviseletére. Ha az üzleti Megrendelő nevében eljáró személynek nem lenne törvényes képviseleti joga, akkor az eljárását a Szolgáltató megbízás nélküli ügyvitelnek tekinti, amelyért a Ptk 211.§ (1) bekezdésre irányadó szabályok szerint a képviselőnek kell viselnie a kötelezettséget és felelnie, ha az a szervezet, amelynek nevében eljárt a szerződéskötést utóbb nem hagyta jóvá.

 

Szolgáltatók, a továbbiakban Szolgáltató, Vállalkozó, Kivitelező, Bérbeadó, Üzemeltető.

A Szolgáltató bizonyos esetekben közvetítő Szolgáltatónak minősül a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ k.) pontja alapján, mivel az információs társadalommal összefüggő tartalomszolgáltatásra irányul a Szolgáltató gazdasági tevékenysége. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján fogadja a gazdasági, illetve szakmai tevékenysége körében a megrendeléseket.

Felek, Szolgáltató és Megrendelő együtt.

Weboldal: Továbbiakban weblap, weboldal, webáruház, webshop. Mindennemű interneten megjelenő felület.

Szerződés, Szolgáltatási szerződés, megbízási szerződés, bérlési szerződés, általános szerződési feltételek, ASZF

 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYA

AZ ASZF kiterjed a Google és a Google Apps szolgáltatásaira és hatályos ASZF-ére: http://www.google.com/apps/intl/hu/terms/premier_terms.html , http://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
Amennyiben a Google szolgáltatásait használja rajtunk keresztül, úgy a következő irányelvek is érvényesek: http://www.google.com/intl/hu_ALL/+/policy/pages-services.html , http://www.google.hu/chrome/intl/hu/eula_text.html

Továbbá kiterjed a Szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozó, Kivitelező) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezi a Megrendelő felek között létrejött internetes oldal-készítési (ide
értve a honlap, weblap kifejezéseket is), szolgáltatási-vállalkozási (pl. webáruház készítés, internetes oldal üzemeltetés, hírlevél, egyéb szoftverek bérlése stb.) szerződések –ide értve
a Megrendelő okiratot is- (továbbiakban együttesen: Szerződés) megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának, specifikációjának meghatározását, továbbá a szerződés módosításának,
és megszűnésének eseteit. Amennyiben a külön szolgáltatási-vállalkozási szerződésben (Megrendelőben) a felek másként nem határoznak, úgy a szerződő felek tudomásul veszik és
elfogadják, hogy a szerződésben nem szabályozottak tekintetében jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Ott, ahol a szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései egymástól eltérnek, a szolgáltatási-vállalkozási
szerződésben foglaltak az irányadóak.

1. Közzététel
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek szerinti közzétételi kötelezettségének, valamint, ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: a weboldalán közzéteszi.


2. Értesítés

a) Általános értesítés
Ha az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget:
A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben.


b) ÁSZF módosításáról szóló értesítés
Az Általános Szerződési Feltételek Megrendelői szerződést érintő módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését 2 nappal megelőzően az alábbiak szerint is értesítheti a Megrendelőket:
A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben.
Az ÁSZF módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

 

Tájékoztatás formátuma és tartalma:

a) utalást az Általános Szerződési Feltételek módosítására: A mai napon módosítottuk az ASZF-et.
b) a módosítások lényegének rövid leírását vagy a bekezdések felsorolása:
c) a módosítások hatályba lépésének időpontját:
d) a közzétett Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét: http://www.corincloud.com/aszf
e) ha a Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett Megrendelői szolgáltatások díját módosítja,
akkor a módosított díj összegét vagy annak elérhetőségét: http://www.corincloud.com/arak Webáruház esetén: http://corinwebshop.com/arak Weblap esetén: http://corinweb.com/arak  Corinmail: http://www.corinmail.hu/hu/csomagok

A Szolgáltató az A) és B) pontban meghatározott értesítési mód esetén köteles felhívni a
Megrendelők figyelmét arra, hogy amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek
módosítása ellen 3 napon belül nem él ellenvetéssel, abban az esetben az Általános Szerződési
Feltételek módosítása általa elfogadottnak tekintendő.

 

 


 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Adatok valódisága

Az Ügyfél vállalja, hogy senkinek nem adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja a belépéshez szükséges jelszót. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor
átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben:

valótlan vagy hiányos adatok megadása.
A Szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más előfizetők/ügyfelek személyes adataival
vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés.

Előfizetői szerződés megszűnése
Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal
felelősséget a Szolgáltató.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a
valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét
viseli.

 

2. Tájékoztatási kötelezettség

A Szolgáltató Megrendelő számára letölthető és előhívható módon hozzáférést biztosít a jelen ÁSZF-hez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelő lapokhoz. A Szolgáltató technikai lehetőséget biztosít, hogy a Megrendelő az ajánlatát a megrendelést megelőzően módosíthassa, vagy visszavonhassa.

 

3. Megrendelő elállási joga

A magán Megrendelők jogosultak a szerződés érvényes létrejöttétől számított 8 napon belül a Szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni, de az előleg visszafizetését nem követelhetik. A Megrendelő elállási szándékáról köteles írásban haladéktalanul a Szolgáltatót tájékoztatni. Az üzleti Megrendelőt nem illeti meg az elállási joga a Megrendelés visszaigazolásától számítottan.


4. Személyes adatok kezelése

1. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

2. A Szolgáltató az 1992. évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében. A Megrendelő a szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlák vonatkozásában vezeti át. Az Megrendelő az Megrendelői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

3. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni.

 

5. Szerződés módosítása, módosulása

A üzleti vagy szolgáltatói átállásokból adódóan a Megrendelőt nem érheti kár vagy versenyhátrány, a korábbi feltételekkel azonos feltételekkel köteles a szolgáltatást biztosítani az új Szolgáltató is,  jelen ASZF-nek megfelelően. 

1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően a „Közzététel" címszó alatti módon honlapján közzétett hír
formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-t.

A Szolgáltató a 12 hónapos időtartamra előre és egy összegben kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalmát, sem a díját a Megrendelő hátrányára nem módosíthatja.

2. Ha a felek a közöttük korábban létrejött Szolgáltatási szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő a megrendelő lapot a II. fejezet előírásai alapján kitölti, és a Szolgáltató részére megküldi. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

4. A Megrendelői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

A Szolgáltató a Megrendelői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

A szerződés módosításáról a Szolgáltató az ÁSZF „Értesítés" rendelkezései szerint köteles a Megrendelőt értesíteni. A szerződésmódosítás a Megrendelő szabályszerű értesítésével, az ott
meghatározottak szerint válik elfogadottá.
A Szolgáltató a Megrendelő kérésére módosíthatja a Megrendelői szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be.

 

6. Szerződés megszűnése, megszüntetése

A. (Megbízások esetén)

1. A felek között az internetes oldal készítésre kötött Szolgáltatási szerződés a oldalnak a Megrendelő általi átvétele után a szolgáltatási díj kifizetésével szűnik meg. Ez a pont a munka egyszeri elkészítési díjára vonatkozik. A havi fenntartási díj továbbiakban is fennáll.

2. A felek között létrejött szerződés a honlap elkészítése nélkül is megszűnhet az alábbi esetekben:
a.) közös megegyezéssel,
b.) közös megegyezés hiányában a Megrendelő általi 2.7. pontbeli elállással,
c.) a Szolgáltató általi felmondással.


4.3. Ha a Megrendelő az elállási jogát gyakorolni kívánja köteles a szolgáltatónak a felmerült kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
a.) Ha a magán Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követő 8 napon belül gyakorolja az elállási jogát, ekkor kártérítési kötelezettség nem terheli.
b.) Ha a magán Megrendelő a megrendelést követő 8 napon túl, vagy az üzleti megrendelő a megrendelést követően gyakorolja az elállási jogát a honlap-tervezési szakaszában, akkor a teljes honlap elkészítési díjának 12%-át, de minimum 15 000.- Ft + ÁFA-t kell kifizetnie kárátalányként;
c.) Ha a Megrendelő a honlap-készítés szakaszában gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes honlap elkészítési díjának 33%-át, de minimum 30 000.-Ft + ÁFA-t kell kifizetnie kárátalányként;
d.) Amennyiben az elkészült weblap a tervnek megfelelő funkciókat és design (megjelenési) elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor
a teljes honlap elkészítési díj 90% + ÁFA-t kell kifizetnie kárátalányként; ezután a honlap átadásra kerül a Megrendelő részére.
e.) Ha a Megrendelő a honlap-elkészítését követően bármely okból nem veszi át a honlapot, akkor a teljes honlap elkészítési díj 100% + ÁFA-t kell kifizetnie kárátalányként.

4.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő többek között az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:
a.) a webtárterületen - törvénybe ütköző módon - pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyeztetni,
b.) a web tárterületen olyan programkódot szándékozik elhelyezni, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
c.) a Megrendelő tevékenységével a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét csökkenti, vagy magatartása más felhasználók informatikai biztonságát veszélyeztetheti;
d.) az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldésével, valamint más módon a felhasználókat zaklatni szándékozik;
e.) szándékos magatartásával az Internet Etikai Kódexét (Netikett) megsérti, és ezzel a magatartásával felhívásra haladéktalanul nem hagy fel;
f.) ha a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és tartozását felhívásra sem rendezi,
g.) a havi tárhely díj fizetési költség kötelezettségének megszegése esetén. Tört hónap esetében visszafizetési igény a Megrendelő részéről nem állhat fenn,
h.) ha a megrendelő akadályozza a szerződés teljesítését,
i.) a Megrendelő szerződés szegése esetén.

 

II. MEGBÍZÁSOK ESETÉN

Egyedi igények, nem előre elkészített programok vagy programrészek elkészítésének munkamenete és feltételei.

Amennyiben a CorinCloud rendszeréhez kapcsolódóan kér a Megrendelő egyedi fejlesztést vagy bármely egyedi igényt, beállítása esetén is érvényesek a megbízási esetekre vonatkozó részek.

1. Szerződéskötés menete

a. Ajánlatkérés a Szolgáltatótól ( pl. telefonszám, és tetsző, vagy készülő weboldal megnevezése).
b. A Szolgáltató elektronikus formában árajánlatot küld, mely tartalmazza az Általános Szerződési Feltételek elérését is.
c. A Megrendelő ügyfél, vagy külön díjért a Szolgáltató specifikálja az igényt, mely a megrendelés részét képezi. Amennyiben a Szolgáltató készíti a specifikációt, úgy az árajánlatból pontosított Szolgáltatói Szerződés tételei az irányadóak. Amennyiben születik specifikáció vagy specifikáció jellegű pontosító dokumentum, úgy az is a megállapodás részét képezi.
d. Megrendelőlap kitöltése Megrendelő által, amely tartalmazza az Általános Szerződési Feltételekre való hivatkozást, az összeget, és a megrendelt feltételeket. A megrendelőlap Szolgáltatási Szerződésnek minősül az ÁSZF-el együtt abban az esetben, ha külön Szolgáltatói Szerződés nem születik a felek között.
e. Amennyiben született előzetesen árajánlat, úgy az árajánlat is a szerződés/együttműködés részét képzi

 

A Megrendelő az igényei alapján kitöltött megrendelő lapot kinyomtatja, majd a magán Megrendelő aláírásával, üzleti Megrendelő cégszerű aláírásával látja el. A Szolgáltatási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét, vagy székhelyét. A Szolgáltatási szerződés mellékletét képezi a magán Megrendelők esetében a személyazonosító igazolványuk és a lakcímkártyájuk másolata. Az üzleti Megrendelőnek a Szolgáltatási szerződés megkötéséhez -200.000.-Ft + ÁFA díj feletti esetben- mellékelniük kell a bírósági, vagy cégbírósági bejegyző végzés másolatát, és a képviselő aláírási jogosultságának igazolásához aláírási címpéldány másolatát.


A Megrendelő ajánlatát eljuttathatja személyesen vagy postán a Szolgáltató részére. A Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik az ajánlatnak a Szolgáltatóhoz történő igazolt beérkezésétől számított 5 (öt) munkanap után. A Megrendelő megrendelésének elfogadását a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja. Ha 5 munkanapon belül nem igazolná vissza a megrendelés elfogadását a Szolgáltató, akkor a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.


2. Megrendelés elfogadása

A Szolgáltató tájékoztatást ad a Megrendelő részére megküldött visszaigazolásban, hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatát befogadta. A Szolgáltató megvizsgálja a Megrendelő ajánlatát, hogy az adott referenciához kapcsolódóan a Szolgáltató részéről felajánlott áron a Megrendelői igény teljesíthető-e. A Megrendelői igénynek a felajánlott áron való teljesíthetőségéről a Szolgáltató előzetes ár és költségbecslést végez. Ha a Megrendelői igény a Szolgáltató által felajánlott díjtól jelentősen eltér, akkor a Szolgáltató felkéri a Megrendelőt, hogy megrendelését módosítsa. A Szolgáltató a Megrendelő módosított igényei alapján
határozza meg az ellenszolgáltatás összegét.

Specifikációs leírás: Az ügyfél igénye alapján készül, Megrendelő csak ezt köteles figyelembe venni, a rögzített adatok utóbbi egyoldalú módosítására nincs lehetőség. A szó szoros értelmében kell alkalmazni; ami nem kerül konkrétan meghatározásra, az nem képezi a specifikáció részét, annak kivitelezéséről a Szolgáltató szabadon dönthet, vagy megtagadhatja. Amennyiben a szerződésben nincs rögzítve, úgy a 40.000.-Ft + ÁFA vállalkozói díj alatti specifikáció frissítése az igény bejelentésétől számított 5 munkanap alatt készül el.

Specifikáció hiányában az árváltoztatás jogát fenntartjuk, vagy a megrendelési kérelmét elutasítjuk. Amennyiben a specifikációs leírás mellékelve van, úgy szerződéskötés esetén a vállalkozó köteles a specifikációban leírt fejlesztéseket elvégezni. Amennyiben a specifikációban rögzített tervek (kérések) nem kivitelezhetők, fenntartjuk a jogot a megrendelővel leegyeztetett, kivitelezés során szükségessé vált módosításra, nem kivitelezésre. Amennyiben a kapott tervek megoldását, kivitelezését a jelenlegi informatikai technikai feltételek nem teszik lehetővé, úgy a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve, egyéb kivitelezési megoldással, eltérő módszerrel készülhet a kért fejlesztés.

A szerződést/megrendelést kiegészítő szóbeli megállapodások nem léteznek. Változtatások és/vagy kiegészítések csak írásban történhetnek. Amennyiben ezen szerződés egyes kikötései érvénytelennek bizonyulnak, ez nem érinti magának a szerződésnek az érvényességét. Egy érvénytelen, vagy nem világos kikötést úgy kell pontosítani vagy értelmezni, hogy azáltal a kitűzött gazdasági cél elérhető legyen. A hiányosságokat a kitűzött gazdasági célnak megfelelően kell pótolni.

Specifikációból adódó vitás kérdések esetén a Vállalkozó elállhat a megbízástól. Amennyiben vitás kérdések merülnek fel az elkészített munkával kapcsolatban, mely esetlegesen bármely fél szerződés felmondásához vezethet, abban az esetben a Vállalkozó az elkészített munkát nem adja át a megrendelőnek. Ennek értelmében egyik fél sem kötelezhető díjfizetésre.


Tesztelés
Vállalkozó az elkészült munkát teszteli, majd a teszt után az ügyfélnek átadja. A tesztelés során felmerülő működési hibákat Vállalkozó javítja. Ügyfélteszt az átadási módosítási határidőt nem módosítja.

A Szolgáltató és a Megrendelő között az internetes oldal-készítési vagy a Szolgáltatási szerződés érvényesen létrejön, ha a

 

 

3. Honlap, weboldal/webshop tervezés, kivitelezés

1. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és meghatározott főbb egyediségek és jellegzetességek alapján egy honlap tervet készít, amelyet a Megrendelő részére bemutat. A weboldal tervezése a teljes tartalmi anyag átvétele után kezdődik. A menüpontok megadása kötelező, még saját feltöltés esetén is. A honlap terv tartalmazza a főbb statikus és dinamikus elemeket, azok egymáshoz viszonyított helyzetét, a honlap uralkodó színeit, a honlapon használt betűk fajtáit, és azok méretét. A Megrendelő a Szolgáltató tervét - bemutatás után 48 órán belül - írásban jóváhagyja, vagy véleményezi, iránymutatásokat ad. A honlap-terv jóváhagyása után a Szolgáltató 72 órán belül tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a honlap-készítés szakasza elkezdődött, és újból rögzíti a teljesítési határidőt, vagy tájékoztatja a Megrendelőt, hogy valamely körülmény miatt a teljesítési határidő nem tartható.


2. A Szolgáltató az általa készített tervet kettő alkalommal a Megrendelő igényei szerint ingyenesen áttervezi. A grafikai tervről előzetes egyeztetés készül, elkészül 1 (egy) verzió, és ez kerül áttervezésre. Ha a Megrendelő az általa meghatározott igényektől vagy az általa korábban jóváhagyott tervtől későbbiekben eltér, akkor a Szolgáltató áttervezési díjat állapít meg, ha a Megrendelő igényeinek teljesítése jelentős többletmunkát jelent és többlet költséget okoz. Az áttervezési díjat a felmerült többletmunkával és többlet költséggel arányosan kell meghatározni.

Az áttervezési díj a teljes honlap elkészítési díjának 12%-a, de minimum 15. 000.- Ft + ÁFA. A Szolgáltató a Megrendelő számára a Szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, árlistában meghatározott díjért. A szolgáltató nincs korlátozva az elkészült programozási megoldások alkalmazásában, bárhol alkalmazhatja a megoldásokat.


4. Honlap (weboldal/webshop) készítés

1. A Szolgáltató a honlap készítés során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozó előírásait, és ezért mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületét sértő, vagy a szerzői jogi védelem alatt álló alkotásán, előadásán, hangfelvételén, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a honlap tervezése sem a honlap készítése során nem fogadja el. A szerzői jogi dolgokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal (pl. fotó, zene, stb) , ez a Megrendelő felelőssége.

2. A Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján a honlapot határidőre elkészíti. Ha a Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől már a honlap készítés szakaszában eltér, (pl. programozás) akkor a Szolgáltató átépítési díjat állapít meg, ha a Megrendelő igényeinek teljesítése jelentős többletmunkát jelent és többlet költséget okoz. Az átépítési díjat a felmerült többletmunkával és többlet költséggel arányosan kell meghatározni. Az áttervezési díj a teljes honlap elkészítési díjának 33%-a, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA .


3 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (egyéb korlátozás hiányában) feltöltött információit bármely helyről elérhetővé tegyék a hálózaton. (linkelérhetőség).


4. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, illetve 7 órás munkaidőben ügyfélszolgálatot tart fenn a felmerült technikai problémák kezelésére munkanapokon 9-16 óráig. Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél hozzáféréséért, a nem rendeltetésszerű használat következményeiért.

 

 

Frissítés, vagy tartalmi feltöltés
Az oldal tartalmi feltöltése és az árajánlat a szerződéssel menüpontonként max.1 oldalra (A/4-es) értendő, amelybe a szöveg és az oda tartozó fotómennyiség is beletartozik, a további oldalaknak külön díja van, melyet a Szolgáltatói szerződés tartalmaz.
A tartalom feltöltését a megrendelő végzi, ettől eltérő esetek a Szolgáltatási szerződésben kerülnek rögzítésre. A weboldalon lévő tartalomért a Megrendelő vállalja a felelősséget.


Megrendelő feladata és kötelessége:
A mindenkori tartalomért a Megrendelő a felelős. A weboldalon tiltott tartalmak elhelyezéséért a Megrendelő felel, annak következményeit viseli. Az elfogadott terven, vagy programon való utólagos módosítások elvégzéséhez felárat számítunk fel. A Megrendelő az itt feltüntetett szolgáltatásokon kívül ezen megállapodásban többletszolgáltatásokra díjmentesen nem jogosult.

Szerződési biztosíték (egyedi igény és megrendelés esetén)
A szerződés teljesítésének biztosítékaként a felek előleg fizetését kötik ki. A szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a szolgáltatási díjba beszámít. 

Az előleg összege a honlap készítés egyszeri díjának 30%-a + ÁFA , amely előlegtől a Szolgáltató eltekinthet, vagy kifizetését későbbre teheti. Amennyiben külön szerződésben más díj van meghatározva, úgy az az irányadó és érvényes. Ha a Szolgáltató a teljesítést megtagadja, vagy a jelen ÁSZF 4.4. pontjában nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés teljesítését, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár.


Továbbá mérföldköventként, amikor egy-egy munkafázis elkészül (pl. grafika, alap programozás,
stb.), részszámlák készülnek, mely mérföldköveknél teljesítés igazolás születik, és a kifizetett
számla igazolja, hogy a project azon része teljesült, tehát továbbiakban nem képezheti vita tárgyát annak elkészülte.

 

 

 

A munka folyamán, az egyes munkafázisok átadásakor az alábbiak szerint történik a számlázás:
● Grafika elfogadása az egyszeri díj 30%-a
● Grafika sitebuilsdelése az egyszeri díj 20%-a 
● Alap programozása és kifizetése vagy az egyszeri díj 30%-a (40%)

● Tartalom feltöltése és kifizetése vagy az egyszeri díj 10%-a, amennyiben nincs tartalom feltöltés, úgy az alap programozásnál 40% kerül rendezésre.
● Idegen nyelvi változat feltöltése és kifizetése vagy az egyszeri díj 10%-a (amennyiben van tartalom feltöltés)
● Élesítés, végső átadás előtt (tesztelés után) a megbízási díj 10%-a kerül rendezésre

Jelen kifizetési díjak határideje a fejlesztés előtti, átadott teljes tartalmi anyagra vonatkoznak.


Honlap átadása-átvétele
5.8. A honlap elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, (sms, e-mail) és interneten
hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére.
5.9. A Megrendelőnek kötelessége az elkészített honlapot átvennie, és a szerződésben
meghatározott díjat kifizetnie. Amennyiben korrekcióra szorul, úgy arra a Szolgáltató határidőt
ad, amennyiben jogos a kérés. A Megrendelő 3 munkanapon belül -amely jogvesztő- az
átadást követően teljesítési igazolást köteles kiadni. A határidő elmulasztása esetén a munka
teljesítettnek minősül teljesítésigazolások hiányában is.


 Referencia használata:
A Megrendelő kizárhatja azt, hogy a Szolgáltatónak az általa készített honlapot továbbiakban
referenciaként felhasználja. A Megrendelőnek e szándékát
a jelen szerződés megkötésekor elküldött megrendelőjében írásban és kifejezetten a Szolgáltató
tudomására kell hoznia.
Ezen esetben és amennyiben a Szolgáltató ehhez hozzájárul, kizárólagossági különdíjat kell
fizetni, amely minimum díja -amennyiben a Megrendelői vagy Szolgáltatási szerződésben nem
került pontosításra (ha igen, ez az irányadó )- a szolgáltató vagy megrendelői szerződés 50 %-a
de minimum 200.000.-Ft + ÁFA. A referencia  igényét a Kivitelező egyoldalúan elutasíthatha.

Grafika csak a megrendelő által is elfogadott változatban kerül elfogadásra, ezt visszaigazolja, ezen
bárminemű változásra árajánlatot küld a szolgáltató.


6. Fizetés módja
5.11. A szerződés teljesítését követően a Szolgáltató a Megrendelőnek számlát küld, amely
alapján a Megrendelőnek 8 napon belül fizetési kötelezettségeit teljesítenie kell. Ha a
Megrendelő teljesítette fizetési kötelezettségeit, ezután a Szolgáltató a mindenkori aktuális %-os
ÁFA-t is tartalmazó számlát állít ki, és teljesítési igazolást ad.
5.12. A Megrendelő a részére kibocsátott számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban
kifogást emelhet a számla tartalma ellen, ha az eltérne a szerződés szerint meghatározott díjaktól.
Ha a Megrendelő a fenti határidőn belül nem kifogásolja a számlát, akkor azt elfogadottnak kell
tekinteni.


5.13. A Szolgáltató a Megrendelő részére az elkészített honlapot akkor adja át, vagy letölthető
formában akkor biztosít hozzáférést, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségeit teljesítette és nem
ütközik szerzői jog vagy garanciális feltételekbe.
Amennyiben a Megrendelő részletfizetést kér, a teljes díj megtérítéséig a weboldal a
kivitelező tulajdonában marad.
5.14. Ha a Megrendelő igénybe vesz a Szolgáltató által biztosított kedvezményt, úgy
a Megrendelőt megillető kedvezményt a honlap átadása után, a végszámlából vonja le
a Szolgáltató. Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Szolgáltató által biztosított
kedvezményekre nem jogosult.
5.15. A Megrendelő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a számla összegét a lejárat határidejére
a számlán szereplő fizetési feltételeknek megfelelően pontosan kielégíti a szerződés érvényességi
ideje alatt. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult az esedékességtől számított
késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese,
s amelyet a következő havi elszámolásban érvényesít. A fizetési határidő a számlán kerül
feltüntetésre, amely 8 nap. A szolgáltatás megszűnését vonja maga után amennyiben a jelen
szerződésben foglaltaknak a Megrendelő nem tesz eleget. Határidőn belüli felmondás esetén a
két évre szóló előfizetés fennmaradó részét köteles a Megrendelő egy összegben kifizetni.
Az adott tárgyhó díja a tárgyhónap tizedik napjáig (10-ig) kerül kiszámlázásra, új szerződés
esetén a szerződés megkötését követően.

 

Amennyiben a tétel nem kerül kifizetésre a számlán feltüntetett határidőn belül a Vállalkozó írásban, e-mailben kétszer felszólítja a Megrendelőt a
fizetésre, majd az oldal nem lesz elérérhető és a weboldalon a következő szöveg olvasható, amíg
nincs teljesítés:

 


"A keresett oldal felfüggesztve!
Cégünk az oldal elérhetőségét átmenetileg felfüggesztette, mivel megrendelőnk a
weboldal működését átmenetileg nem tudja fedezni! További információt a lenti
elérhetőségen kérhet!
Only mobil contact: +36-30-218-3519"


A szerződés alapján a Megrendelőt a Vállalkozóval szemben díjfizetési kötelezettség terheli
ezen szerződésben feltüntetett összegek és havi előfizetések alapján. A Vállalkozó havi és
egyszeri fizetési késés és mulasztás esetén felszólítás után jogosult a weboldalt megjelenésében
korlátozni, a hátralékot publikálni a korlátozott weboldalon a behajtás ideje alatt is, majd
megszüntetni.


20-ik munkanapot meghaladó fizetési elmaradás esetén a Vállalkozó további információkat
tüntet fel az oldalon:

"A keresett oldal felfüggesztve!
Cégünk az oldal elérhetőségét átmenetileg számlatartozás miatt felfüggesztette!
További információt a lenti elérhetőségen kérhet!
Only mobil contact: +36-30-218-3519"
A határidőn túl történő nemfizetés esetén a Vállalkozó behajtó céget vesz igénybe, melynek
költsége a Megrendelőt terheli.
A számlázási ciklusok meghatározása a Vállalkozó joga, módosítása közös megegyezéssel
történik. A számlázási ciklus változtatása esetén a Vállalkozó minimum 30 nappal előbb köteles
az érintett Megrendelőt - előfizetőt - értesíteni.

 

Késedelmes fizetés esetén a felszámított késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet külön számlán az esedékes időpontban vagy a következő tárgyhó elején kiszámlázunk automatikusan.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben nem fizeti be az összeget, akkor azt úgy tekintjük, hogy a továbbiakban nem tart igényt a szolgáltatásra és a konzultációs lehetőségekre, ezért dönthetünk és felfüggeszthetjük a szolgáltatásokat. Amennyiben a későbbiekben mégis igényt tartana a szolgáltatásokra, de azt időközben már felfüggesztettük, ebben az esetben visszaállítási díjat számoljuk fel, amely minden esetben 4.500 Ft+ÁFA.

 

Garancia vállalás környezete:

A fejlesztésekre a Kivitelező az átadás pillanatában rögzített környezet alatt biztosítja a rendszer hibátlan működőképességét, ennél újabbra vagy régebbire a garancia nem vonatkozik. Jelenleg nem létező böngészőkre vagy böngésző verziókra (újabb verzió, verziószámúak) a garancia nem vonatkozik.

Jelen érvényben lévő üzemeltetési környezet, amelytől csak külön specifikálás esetén lehet eltérni:

Felhasználói oldal:
Google Chrome: 28.0 vagy újabb (HTML5 és CSS3 támogatott)
Firefox: 22.0 vagy újabb (HTML5 és CSS3 támogatott)
Internet Explorer:  Külön kérésre amennyiben az árajánlat tartalmazta (9.0 vagy újabb)
A weboldal azon böngészők alatt működik helyesen a fent felsoroltak közül, amelyek a HTML5 és a CSS3-as szabványt támogatják. 

 

Server, üzemeltetői oldal:
Debian server: 5.0, Apache:2.2, PHP: 5.2, MySQL 5.0  környezetre optimalizált weboldal, ezen futtatási környezetben működik helyesen. A garancia változatlan környezetbe/re érvényes.

3. fél által biztosított környezetre és modulokra, beépített kódok működésére nincs garancia. (pl.: facebook beépülő modulok, megosztó egyéb kommunikáló gombok, 3. fél által biztosított rendszerek vagy API kapcsolódások, külső számlázók, statisztikai programok, egyéb API vagy integrált megoldások.) Garancia az eredeti árura érvényes, változatlan forráskódra. A megváltozott forráskódból eredő működési problémákra a garancia nem vonatkozik. A kódeltérés feltárása ebben az esetben díjköteles (árajánlat tárgyát képzi). A kódeltérés okát nem vizsgáljuk, a Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy garanciális feltételek megtartása érdekében a termékben ne keletkezzen kódeltérés. A kód módosulása általában lehet szándékos vagy nemszándékos. A Garancia erre nem tér ki, kizárólag a forráskód eredetiségét vizsgálja. (jellemzően pl.: feltörés, szerverbiztonsági hiba, jelszóbiztonsági hiba, böngészőbiztonsági beállítások, jelszólopások, számítógép biztonsági beállítási hibák.) A tartalom nem tartozik a garanciális feltételekhez. A tulajdonos kijelenti, hogy a rendszert rendeltetésszerűen használja.

 

 

 

Késedelmesség, kötbér:

A Szolgáltatót a Megrendelő semmilyen mértékben nem akadályozhatja a munka teljesítésében, sem fizikai, sem információ visszatartásával. A kérdések, vagy átadott információk alapján a Megrendelő minden esetben 2 napon belül ad választ a Kivitelezőnek, amely válaszidő nem tartozik bele a vállalási határidőbe. Az itt felmerülő időkiesések nem tartoznak bele a vállalt határidő számításába. Amennyiben a Kivitelező minden információ birtokában van és nincs akadályoztatva a munka előre haladásában, úgy az átadási határidő nem módosulhat.

Az átadási határidőt módosító (meghosszabító) gyakori esetek, amelyek nem tartoznak bele a megbízás idejébe:

Kötbér, felelősség vállalás: amennyiben a munka bizonyos mértékben már elkészült, úgy az kifizetésre kerül, a kötbér ettől függetlenül kerül megállapításra maximum a megbízási díj feléig. A megbízás késedelmes teljesítés esetén heti kötbér terheli, amely mértéke külön megállapodás tárgyát képzi.

A Megrendelő minden kötelezettség nélkül elállhat a megbízástól, amennyiben az átadás átvétel késedelme eléri a 2 hetet.

 

 

 

Server, üzemeltetői oldal:
Debian server: 5.0, Apache:2.2, PHP: 5.2, MySQL 5.0  környezetre optimalizált weboldal, ezen futtatási környezetben működik helyesen. A garancia változatlan környezetbe/re érvényes.

3. fél által biztosított környezetre és modulokra, beépített kódok működésére nincs garancia. (pl.: facebook beépülő modulok, megosztó egyéb kommunikáló gombok, 3. fél által biztosított rendszerek vagy API kapcsolódások, külső számlázók, statisztikai programok, egyéb API vagy integrált megoldások.) Garancia az eredeti árura érvényes, változatlan forráskódra. A megváltozott forráskódból eredő működési problémákra a garancia nem vonatkozik. A kódeltérés feltárása ebben az esetben díjköteles (árajánlat tárgyát képzi). A kódeltérés okát nem vizsgáljuk, a Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy garanciális feltételek megtartása érdekében a termékben ne keletkezzen kódeltérés. A kód módosulása általában lehet szándékos vagy nemszándékos. A Garancia erre nem tér ki, kizárólag a forráskód eredetiségét vizsgálja. (jellemzően pl.: feltörés, szerverbiztonsági hiba, jelszóbiztonsági hiba, böngészőbiztonsági beállítások, jelszólopások, számítógép biztonsági beállítási hibák.) A tartalom nem tartozik a garanciális feltételekhez. A tulajdonos kijelenti, hogy a rendszert rendeltetésszerűen használja.

 

Egyéb:

Vis maior. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható -a felek akaratától független körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

A szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem a Szolgáltató, sem az Megrendelő nem tartozik felelősséggel háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, természeti katasztrófa, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés (sztrájk), valamint a honvédelmi, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Valamint vírustámadás, szerverbetörés, egyéb kártevők, szoftver vírusok, férgek támadása, hacker betörés stb. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. A szolgáltatás folyamatos elérhetőségét az Szolgáltató biztosítja, más szolgáltatók, szerver, hálózati
vagy websebesség korlátozásból adódó károkért a főszolgáltató a felelős.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

A felek között létrejött Szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

Amennyiben a szerződöt felek információihoz, jelszavaihoz 3. fél hozzáfér, úgy a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A rendszerek, szoftverek vagy alkalmazások NEM rendeltetésszerű használatából származó károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

E-mail:

Az e-mailban írtakért, a hírlevél listákkal kapcsolatos felelősségeket a megrendelő vállalja. A Szolgáltatónak nem feladata a hírlevélküldő rendszerekben a címlisták ellenőrzése, annak eredete és valódiságának ellenőrzése. Az e-mail címlistákkal kapcsolatosan minden felelősséget a Megrendelő vállal. A szolgáltató az e-mailek elküldését, útnak indítását tudja mérni és teljeskörűen vállalni, mást nem.

 

3.  Rendelkezésre állás

3.1. A  Szolgáltató a szerver üzemeltetéssel és a bérelt szoftverekkel kapcsolatban éves szintű rendelkezésre állás vállal. Éves hálózati rendelkezésre állás virtuális gép esetén, hálózat esetén, szoftver vagy szolgáltatás bérlése esetén: 95,9% -os. (Ez hozzávetőlegesen éves szinten 2-4 nap kiesést jelenthet.)  A szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozó előírások megsértése (továbbiakban: kiesés) esetén az Előfizető kötbérre jogosult,  amely a kiesés idejére eső előfizetői díj kétszerese maximum.

Felek rögzítik, hogy az esetleges kiesés visszavezethetően a fenti kötbéren felül előfizető nem jogosult semmilyen egyéb kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb jogcímen bárminemű kompenzációra. Előfizető kijelenti, hogy jelen kötbér megállapodást - a szolgátatás díjára való tekintettel is - arányosnak és méltányosnak tartja. 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent  megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében. A Szolgáltató csak a neki felróható  szándékos hibákkal okozott károkért felel.

A Szolgáltató jogosult az Egyedi és jelen szerződés bármiféle kártalanítási, kártérítési vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő forgalma a jelen Szerződésben meghatározott maximális sávszélesség (ez belföld 100 Mbit/sec, külföld: 5 Mbit/sec) 65%-át havi szinten átlagosan meghaladja.

A Megrendelő elfogadja és betartja az Internet Szolgáltató Tanács (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveleket, amelyek a http://iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghírdetésre kerültek.

Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a 95,9%-os rendelkezésre állási szintent, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

 

.3.2: Kiszolgáló lassulása: Az oldalak betöltési ideje maximum 45 másodperc akkor is,  ha már korábban az oldal megtekintett volt. A lassulás oka nem lehet nagy mennyiségű adat letöltése. Nagy mennyiségű adat letöltése miatti lassulásokért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Nagy mennyiségű adatnak számít, ha 1 oldal letöltendő adatmennyisége meghaladja az 1,5 Mb.-ot.

 

 

4. Adatkezelés, adatvédelem

Adatkezelő: Simple Cloud Ltd. (BN3 3DH Brighton & Hove, Hova Villas 1., UK) magyarországi képviselő: Pető Róbert e. v.  (3395 Demjén, Szépasszonyvölgy u. 12.) e-mail cím: office@quickstudiogroup.com

A Szolgáltató köteles a Megrendelőről az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat
és információkat a hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint
kezelni.

Adatkezelés célja, kezelt adatok köre:

A Szolgáltató a Megrendelő részére történő számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint a
Megrendelői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhet:
1. a Megrendelői szerződés kötelező elemei (számlázási-, és székhelyadatok, elektronikus elérhetőség, telefonszám),
2. az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme,
3. az egyéb szolgáltatás dátuma,
4. a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
5. tartozás hátrahagyása esetén a Megrendelői szerződés felmondásának eseményei.

Adatkezelés ideje, jogalapja:

Az a)-e) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, valamint a számla teljesítésének
határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más
törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Számlázási, szerződési adatok kezelése a számviteli törvény alapján és ideig történik.


A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók:
 azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
részére, a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának
üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó
hatóságoknak, valamint a bíróságnak, az Megrendelő szerződésszegése esetén bármely más hírközlési szolgáltatónak, illetőleg a szolgáltatók közös adatállományának adatkezelőjének;
A Szolgáltató a Megrendelő fentiekben meghatározott adatait akkor továbbíthatja, ha a
Megrendelő számlatartozása miatt a Megrendelői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás
igénybevételi lehetőségét a Megrendelő számára részben vagy egészben felfüggesztette,
vagy számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett a
Megrendelő ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert a Megrendelő
tartózkodási helye ismeretlen, vagy az ajánlattevő, illetve az Megrendelő kár okozása
érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak
megtévesztésére törekedett.


Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat, átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási
kötelezettség terheli. A Megrendelő Szolgáltató által kezelt személyes adatairól a fentiekben
szabályozott eseteken túl a Szolgáltató harmadik személyeknek felvilágosítást (ideértve az
adatok továbbítását is) kizárólag az Megrendelő írásbeli hozzájárulása alapján adhat.

 

 

5. Működéssel kapcsolatos rendelkezések

  1. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a működést érintő terheléses, és egyéb adatforgalomból származó károkért, működésért. Ezeket a jelenségeket a Szolgáltató felárért tárja fel és tudásának megfelelően javítja ki,  vagy hárítja el. Robotok, terheléses támadásokból eredő károkért a Szolgáltató nem felelős, annak kárát a szolgáltató nem köteles vállalni.
  2. Régi, vagy új tecnikára nem optimalizást, fejlesztett rendszereket weboldalakat a szolgáltató nem köteles frissíteni felár nélkül. A rendszerek, weboldalak aktulaizálása nem kötelessége, nem feledata a szolgáltatónak.
  3. A szolgáltató rajta kívül álló okból származó károkért nem vállal felelőséget.
  4. A szolgáltató egyedi weboldalak esetén nem köteles szerver rendszergazdai szolgáltatásokat végezni.
  5. A Szolgáltató 3. fél által készített programok működéséért nem vállal felelőséget, valamint 3. fél általi poramműködés miatti saját rendszerében történő működési hibákért sem. Amennyiben a 3. fél által készített program befolyásolja az elkészített rendszer működését, ebben az esetben a Megrendelő vállalja a felelősséget, és garantálja, hogy 3. fél által készített program nem lesz hatással a rendszerre.
  6. Nem befolyásolhatja a Megrendelő, felhasználó a rendszer működésést 3. fél által készített programmal az üzemeltető írásos beleegyezése nélkül. (facebook, szinkronizáló programok, egyéb külső rendszerek.)
  7. A Szerver műszaki hibájából adódó károkért nem vállalja a felelősséget a szolgáltató.
  8. Szerver támadásokért nem válallalja a felelősséget a Szolgáltató, ezek feltárását felár díjazása melett hárítja el.
  9. E-mailek célba éréséért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, valamint 3. fél általi fennakadásokért sem. A Szolgáltató garantálja, hogy a szolgáltatásaiból a levél útra lett indítva.
  10. Amennyiben a Megrendelő e-mail címe spam listára kerül, azért a Megrendelő a felelős.
 

6. Garanciális feltételek egyedi vagy bérelt szoftver példányosítására, egyszeri megbízási feladatokra:

 Mindennemű megbízásos munkára a hivatkozásban szereplő garanciális feltételek érvényesek! A bérelhető rendszereknél a javításokat központilag végezzük el, de  garanciális kötelezettség nem érvényes rá. Ettől eltérő esetben azt külön írásos mellékletben kell rögzíteni.

Garanciális feltételek részletesen, amely az ASZF és a megbízás részét képzi >>

 

 

7. Specifikáció: egyedi, vagy egyéb munkák meghatározása

 A megbízások, amennyiben szükségesek, úgy egy dokumentumban kerülnek rögzítésre. A dokumentumban (specifikáció) szereplőkre vanatkozik kizálólag a megbízás. Egyéb feladat, módosításra  (hozzágondolt, beleképzelt, le nem írt) a Szolgáltató nem köteles, ami nem kerül meghatározásra az nem képezi a specifikáció részét.  A feladatok elvégzésére felárat jogosult kiszabni, vagy azon munkálatok részére külön árajánlatot küldeni.

 

8. Tesztelés 

Amennyiben a rendszer tesztelést igényel, úgy azt a Megrendelő ellenőrzi. A Szolgáltató tesztelés után a Megreldelőnek átadja az elkészült munkát javítva a tesztelés során felmerült hibákat is. Az ügyfél tesztidőszak az átadási- teljesítési határidőt nem módosítja. 

 

 V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A jelen ÁSZF-re, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra többek
között az alábbi jogszabályok az irányadók:


a.) Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
b.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv
c.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
d.) személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
e.) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.rendelet

A jelen szerződésben és annak értelmében a magyar jogyszabályok vonatkoznak. A felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben  nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Felek az Egri Bíróság, illetőleg  hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik. Az ÁSZF kizárólag magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogvitákra a magyar joghatóság előírásai az irányadóak. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ha ez nem vezetne eredményre, erre az esetre hatáskörtől függően kikötik az Egri Városi (Heves Megyei) Bíróság kizárólagos illetékességét.

Igénybevevő a Szolgáltató jelen szerződését megismerte, egy példányát letöltötte. 

Jelen szerződést a Megrendelő értelmezte, és mint akaratukkal mindenben megegyezően fogadták el.

 

 

Egyszeri fejlesztési díjak, havi díj, egyenleg feltöltés

Egyszeri fejlesztési (vagy egyéb, nem havi díj) késedelmes fizetése, díjfizetés elmulasztása esetén a tartozás összege a weboldal havi díjából, a feltöltött egyenlegből kerül kiegyenlítésre, a lehetséges rendelkezésre álló összeg mértékében. Ezáltal a weboldal esetlegesen üres egyenleg miatt korlátozásra kerülhet. Az Ügyfelek pénzügyeit egy fiókos módon tartjuk nyilván, ezért tartozás esetén is ebből a fiókból (esetleges havi díjakra feltöltött egyenlegből) kerül levonásra a fizetési elmaradás, a kívánt egyenleg feltöltéstől, feltöltött szolgáltatástól függetlenül.

 

 

-----

Díjbekérők, foglalók vagy előleg befizetések:

Az átutalt összegeket NEM áll módunkban visszafizetni semmilyen formában. A befizetett összegek felhasználhatóak az általunk biztosított szolgáltatások valamelyikéhez, pl.: hirlevélküldés, webáruház bérlés, weblap bérlés... 

 

Kérjük ne éljen vissza a Szolgáltatásainkkal. Pl. ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen igénybe venni, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon. Csakis a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat – ideértve a vonatkozó export-ellenőrzési és az újrakivitel ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és szabályokat is. A Önnek biztosított Szolgáltatást felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.

Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot még abban az esetben sem, ha Ön kiegészítő fejlesztést vagy megjelenítési módosító munkát kért tőlünk vagy valamelyik képviseleti partnerünktől. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el vagy tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

 

 

Adatok, információk:

A Szolgáltató az üzleti titkokon kívül továbbá az alábbi információkal sem szolgál: Kik a jelnlegi partnerei, kivételt képet, ha azt publikálta vagy közzétette mit referencia illetve ha árajánlatokhoz ezt szükségesnem tartja. A jelenlegi partnerek teljeskörő publikálás hatásköre és annak szabályozása egyoldalúan a Szolgáltató hatásköre. Továbbá a megkereséseinkről (registráló ügyfeleinkről), referenciáinkról nincs tájékoztatási kötelessége a Szolgáltatónak, Ezek üzleti titoknak számítanak, amennyiben nem kerültek publikálásra.

Grafikai megjelenés:

Amennyiben egyedi igényekket kér az Ügyfél az egyedi fejlesztés vagy bérelhető konstrukcók valamelyikébe, úgy azok teljeskörű szerzői jogaiért a megrendelő felel. 3. fél által használt megjelenések, grafikai megoldások tejleskürő engedélyével az Ügyfél rendelkezik. A kivitelezőnek ezt nem kötelessége ellenőrizni. Szerzőjogi károk egyoldalúan az Ügyfelet terhelik.

Kizárólagosság grafikákra: Az elkészült grafikákra kizárólagosság kérhető,amely kölün díjazás, (szerződés és megrendelés) és megegyezés tárgyát képezik. Alapvetően egyetlen grafikára sem biztosítunk kizárólagosságot.  A grafika kizárólagosság kérésénél a Megrendelő feladata definiálni annak megfogalmazását.

 

CorinCloud, Corinmail, Ribizly  rendszerében díjkötelezettség mellett vagy anélkül megvalósuló ügyféligény alapján történő fejlesztések:

A díjkötelezettséggel járó fejlesztések, funkciók bővítése az alábbi feltételekkel valósulhat meg:  Link>>

Support, upgrade, jótálás:  Link>>

A jelen rendszerekbe fejelsztett egységekre (modulok, funkciók, stb.) kizárólagosság nem kérhető, az minden esetben a rendszer egységes szerkezetébe kerül megvalósításra, a szoftver struktúrájához igazodva. A Kivitelezőnek joga van a fejlesztéseket úgy megvalósítani, hogy az a rendszerhez a legmegfelelőbben igazodjon.  A fejlesztéseket a kivitelező azonnal publikálja a suport, újdonságok vagy árlistáiban. 

 

Egyéb jogi szabályozások:

A műszerzőjének feltűntetése>>

Grafikai licensz szabályozások>>

Megvásárlási terméktámogatások>>

Garanciális terméktámogatások>>

 

 

Weboldal korlátozás információk

A Szolgáltató az Ügyfél weboldalát számlatartozás esetén korlátozza. Ezt megelőzően, valamint a korlátozás megkezdésével egyidejűleg e-mail értésítést küld. A korlátozás hatására az Ügyfél weboldalának tartalma nem érhető el, helyette egy rövid tájkoztató szöveg látható az ideiglenes korlátozásról.

Felelősségvállalás:
a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget a számlatartozásból eredő weboldal korlátozás következményeiért, az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, vagy a 3. féltől elszenvedet károkért.

 

 

 A Corincloud rendszerébe (kivéve az egydi szerződéssel rendelkező weboldalak) jogi kéréseket vagy egyébb beállítási kéréseket (pl. lekapcsolás) csak a regisztrált email cím kérhet, továbbá kérhet másolatot a további értesítő email címekre. A domain tulajdonos nem egyenlő a Corincloud rendszerébe regisztrált tulajdonnal, az külön, a domain.hu oldalon lehet megtekinteni. A mindenkori tartalomért a mindenkori CorinCloud.com fiók tulajdonosa felel, Ő hatásköre arról rendelkezni, kivéve azegyedi szerződéssel rendelkezők. A CorinCloud rendszer semmilyen folmában nem gyakorol hatást a tartalom felett és annak tulajdoni jogi és egyeztetési vitájába sem folyik bele. A tartalom felől az dönt, aki hozzáfér a rendszerhez, nem függ ösze, azzal, hogy ki fizette ki. Ennek az eldöntése bíróság feladata, és nem a rendszeré így itt forduljon a bírósághoz ha ilyen vitába keveredik üzlettársával, partnerével bárki rajtunk kívül álló céggel. 

 

 

CorinCloud fiók jogi és bérlési jog átruházása:

Mintaszöveg:

"

Én "xxx" regisztráltam a "yyy@yy.yy" email címmel a CorinCloud rendszerébe. Ezennel teljeskörűen lemondok a fiókomról "xxx" javára a domain beállításokkal együtt, amelyhez kérem állítsák be a "zzz@zz.zz" email címet jogutódként. A továbbiakban semmilyen követeléssel nem élhetek a CorinCloud fiókkal kapcsolatban, az új tulajdonos teljeskörűen rendelkezik afelett. Annak tartalmáról a felek egyeznek meg, a CorinCloud nem foglalkozik a rendszer tartalmával és annak jogi vonzataival. Kijelentem, hogy 3 félnek nincs követelése és jogosultsága a fiókom felet. Kérem a beállítás után töröljék az új tulajdonos érdekében jelen hozzáférhetőségeimet és értesítési címeimet. Jelen dokumentum megőrzése az új tulajdonos feladata, így kérem jelen átruházási szerződést nyomtassa ki vagy annak levelezését alaposan mentse le a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Kérem az adatok leellenőrzése és kitöltése után küldje vissza a lemondást a jelenleg jogosultsággal rendelkező email címről, (ami yyy@yy.yy ) a lemondás érvényesítéséhez az új bérlőnek a zzz@zz.zz és az office@quickstudiogroup.com email címre. A levél megérkezése után a fiók változtatását 24 órán belül végrehajtjuk munkanapokon. Az új jelszót már csak az új jogosultnak küldjük el.

"

Bármilyen beállítási kérést írásban fogadunk el kizárólaf az arra jogosult email címéről. CorinCloud, CorinMail, Ribizly esetén arról az email címről, amejlyel a fiók létre lett hozva, azaza amilyen email címmel regisztrálva lett.
Egyedi szerződések esetén a szerződött féltől ill. a CorinCloud fiókban regisztráltól féltől.

 

 

CorinCloud, Corinmail, Ribizly  rendszerében díjkötelezettség mellett vagy anélkül megvalósuló ügyféligény alapján történő fejlesztések:

A díjkötelezettséggel járó fejlesztések, funkciók bővítése az alábbi feltételekkel valósulhat meg:  Link>>

 

Hatályba lépés dátuma: 2016. 07. 27.
Pető Róbert sk.
Ügyvezető

 

 

Frissítés: 2016.11.08

 

Speciális egyedi fejlesztés menete:

Egyedi fejlesztések ügymenetének menete >>

 

Frissítés: 2017.04.24.
Egyedi fejlesztések előlegének kifizetése esetén a kifizetett előleg nem kerül visszafizetésre, amennyiben már a fejlesztés megkezdését követően lép vissza a megrendeléstől a megrendelő.
 
Frissítés: 2017.04.26.
CorinCloud rendszerbe történő regisztráció esetén a CorinCloud hírlevél címzett listára is feliratkozik az ügyfél, a tájékoztató szerint. A CorinCloud fiók törlése esetén a hírlevél címlistán továbbra is megmarad az e-mail címe, a hírlevelekről külön bármikor le tud iratkozni a hírlevelekben szereplő leiratkozó linkre kattintva.